Het apparaat inschakelen  
Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in met de hoofdschakelaar (wipschakelaar aan de zijkant).
Als het display nog geen gegevens toont, drukt u kort op de aan/uitknop. Het display geeft boven in beeld de actuele
kamertemperatuur weer.
De temperatuur verhogen of verlagen
Links van de aan/uitknop ziet u een -knop, rechts een +knop. Om de temperatuur te verhogen drukt u op de +knop. Houd
deze ingedrukt! De temperatuurindicatie op het display gaat nu snel knipperen en begint op te lopen. Op het moment dat hij
de door u gewenste temperatuur heeft bereikt, laat u de knop los. De temperatuurindicatie stopt met knipperen en geeft
weer de actuele kamertemperatuur aan.
Het apparaat gaat nu aan het werk om de door u ingestelde temperatuur te gaan realiseren. Onder de temperatuurindicator
ziet u vier rode controlelampjes. Die geven aan hoe hard het apparaat werkt om de ingestelde temperatuur te realiseren
(energieverbruik). Is de ingestelde temperatuur eenmaal bereikt, dan zal het apparaat alleen nog gaan werken als de
kamertemperatuur weer beneden de ingestelde temperatuur dreigt te gaan zakken. (thermostaatfunctie) Wilt u de
temperatuur juist verlagen, dan houdt u de -knop ingedrukt tot de gewenste (knipperende) lagere temperatuur wordt
aangegeven. Op dat moment laat u de knop los.
Programmeren en inschakelen van de timer
De timer kan worden geprogrammeerd tot een maximum van 48 uur. Het apparaat moet verbonden zijn met het
stopcontact en de hoofdschakelaar (zijkant) moet zijn ingeschakeld. Zorg dat de gewenste temperatuur staat ingesteld.
De aan/uitknop (op het display, tussen de +knop en de -knop) moet uit zijn, dus het display geeft geen informatie. Er is
alleen rechts onderaan op het scherm een groene stip zichtbaar.
Stel, u wilt dat het apparaat automatisch inschakelt over 9 uur. Druk op de timerknop en houd hem ingedrukt. Het display
begint te knipperen en er wordt een 1 zichtbaar, vervolgens een 2 enz. Op het moment dat de 9 zichtbaar is, laat u de knop
los. Het apparaat staat nu zo geprogrammeerd, dat het over precies 9 uur zal inschakelen en dan zal het proberen om de
ingestelde temperatuur te bereiken. In de tussentijd brandt er een waarschuwingslampje.
Toestel automatisch uitschakelen
U kunt het toestel ook op een ingestelde tijd laten uitschakelen. In deze functie kan de timer maximaal 8 uur vooruit worden
geprogrammeerd. Druk op de timerknop terwijl het apparaat aanstaat totdat het gewenste aantal uren op het display
verschijnt. Laat de knop op dat moment los. Er gaat een waarschuwingslampje branden. Op het ingestelde tijdstip zal het
apparaat uitgeschakeld worden. Het waarschuwingslampje ook.
veiligheidsslot
Als u ongeveer 3 seconden op de veiligheidsknop drukt (links van de timerknop) terwijl het toestel in werking is, worden alle
knoppen op het bedieningspaneel geblokkeerd. Op het scherm verschijnen de letters LO (lock = slot) U kunt de
veiligheidsfunctie weer opheffen door opnieuw 3 seconden op dezelfde knop te drukken. (UL = unlock)
uitschakelen
Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de hoofdschakelaar (zijkant) en door de stekker uit het
stopcontact te halen. Ingeval van stroomuitval is de kans groot dat de programmeringsgegevens verloren zijn gegaan. In dat
geval moet u desgewenst opnieuw programmeren.