• Inhoudsopgave
  • Veiligheidsinformatie
  • Elektrische verbinding
  • Installatie
  • Afmetingen en wattages
  • Gebruik zonder mobiel app
  • Creëer mobiel app-control-account
  • Gebruiksaanwijzingen
  • Technische informatie

Deze handleiding is ook beschikbaar op: beha.no/Service/Bruksogmonteringsanvisning/Elvarme of verkrijgbaar bij uw leverancier.

Lees de handleiding aandachtig voordat u de verwarmingselementen gebruikt en bewaar deze voor later gebruik.

De verwarmingen kunnen tevens worden gebruikt zonder controle van de mobiele app.

Gebruik van de verwarming via app-bediening:

Wanneer u de verwarming voor de eerste keer gebruikt, is deze klaar voor de router verbinding voor 3 minuten. We raden aan dat u wacht om de voeding van de verwarming aan te sluiten totdat de mobiele app is gedownload en u een account hebt aangemaakt. Houd alstublieft uw router wachtwoord bij de hand.

QR-codes voor het downloaden van de app naar smartphone / tablet: zie ook pagina 14.

VEILIGHEID BELANGRIJK

Veiligheidsinformatie

Wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd worden gevolgd om het risico op brand en verwondingen te verminderen. Lees alsjeblieft de volledige gebruikershandleiding voordat u de kachel gebruikt.

  • Verwijder voor gebruik alle verpakkingen
  • Zet de schakelaar op UIT en haal de stekker uit de muur wanneer de kachel niet in gebruik is en tijdens het schoonmaken.

VOORZICHTIGHEID! Delen van dit product worden heet en mogelijk brandwonden veroorzaken. Besteed vooral aandacht aan kinderen en kwetsbare mensen in de buurt van de verwarming.

  • Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar mogen alleen schakelen het apparaat in of uit, mits het is geplaatst of geïnstalleerd in de bedoelde normale werkpositie en zij hebben begeleiding of instructie gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en begrijpen de gevaren. Kinderen van 3 jaar en jonger dan 8 jaar moeten niet de verwarming aansluiten, regelen en schoonmaken of onderhoud uitvoeren
  • Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht hebben of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een veilige manier en de gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud is niet toegestaan door kinderen zonder toezicht.
  • Kinderen jonger dan 3 jaar moeten worden weggehouden tenzij voortdurend onder toezicht. Waarschuwing: dek de kachel niet af om oververhitting te voorkomen.

Belangrijke veiligheidspunten

  • Gebruik de kachel bovendien niet op plaatsen waar benzine, verf of ontvlambare vloeistoffen worden gebruikt of opgeslagen.
  • Het stopcontact waarop de kachel is aangesloten, moet zichtbaar en toegankelijk zijn.
  • De verwarming mag niet direct onder het stopcontact worden geplaatst
  • Gebruik geen verwarming met een beschadigd snoer of stekker.
  • De kabel mag niet in contact komen met de hete oppervlakken van de kachel tijdens bedrijf.
  • Bedek het snoer niet met tapijt. Loop niet op de kabel
  • Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in de luchtstroom van de verwarming worden geplaatst omdat dit elektrische storingen of brand kan veroorzaken.
  • De kachel mag niet worden gerepareerd, gedemonteerd of aangepast.
  • Elektrische aansluiting en gebruik

Controleer voor het aansluiten of de spanning 220-240V ~50Hz is.

De kachel moet worden aangesloten op een stopcontact in dezelfde ruimte waar de kachel zich bevindt

Sluit de kachel niet aan op stopcontacten in aangrenzende kamers met behulp van een verlengsnoer

Afstand

De kachel moet uit de buurt van meubels, gordijnen of andere ontvlambare objecten.

Montage afstanden staan vermeld op pagina 13.

Belangrijke veiligheidspunten

Verzorging en onderhoud

  • Verwijder de stroomaansluiting en zorg ervoor dat de verwarming is afgekoeld voor het schoonmaken.
  • Reinig de buitenkant uitsluitend met een vochtige doek.
  • Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen en dompel de verwarming nooit  onder in water of andere vloeistoffen.
  • Tijdens het reinigen of verplaatsen moet de kachel worden uitgeschakeld en het snoer moet zijn losgekoppeld. In die volgorde. Verwijder de stekker niet uit de stopcontact door aan het snoer te trekken.
  • Pak de stekker vast en trek hem voorzichtig uit het stopcontact.
  • Raak de kachel niet aan met natte handen.

Eenvoudig reinigen:

De kachel naar voren kantelen door aan de achterzijde de bevestigingsbeugel in te knijpen

INSTALLATIE

Verwijder de muurbeugel van kachel door op lip 1 en te drukken duw licht naar beneden op lip 2.

Trek de beugel voorzichtig naar buiten.

Bescherming en veiligheids deksel::

Verwijder het deksel door op de twee te drukken kanten aan elkaar en trek deze uit.

2. Bij het plaatsen van het deksel moet het merkteken naar de voorkant van de kachel wijzen.

INSTALLATIE

Bevestiging van de muurbeugel:

Plaats een schroef in het onderste sleutelgat ongeveer 13 cm boven de vloer. Zet de beugel waterpas en plaats de andere 3 schroeven. Wanneer de verwarming is geïnstalleerd, moet de afstand hieronder zijn ong. 10 cm.

Aan de onderkant van de achterplaat zijn er twee kleine driehoekige keepjes. Plaats de kachel op de keepjes en duw de kachel naar de lippen aan de bovenzijde van de beugel in de rechtopstaande positie.

Afmetingen verwarmingen

GEBRUIK VAN DE KACHEL

SE OF THE HEATER

De kachel gebruiken zonder de mobiele app:

Schakel de kachel in. De verwarmer is in de fabriek ingesteld op 22 ᵒC. Scrollen met het thermostaat wiel verandert de temperatuurinstelling. Wanneer de geselecteerde temperatuur voor de eerste keer wordt getoond wordt deze gedurende 3 minuten op de grond weergegeven. Bij het aanpassen van de temperatuur later zal het worden

weergegeven gedurende 10 seconden. Na een stroomstoring of de stroom is uitgeschakeld en vervolgens ingeschakeld wordt opnieuw het Wi-Fi-symbool weergegeven op de vloer samen met de temperatuur voor 3 minuten. Na een stroomuitval zal de kachel opnieuw opstarten bij de ingestelde temperatuur

De kachel gebruiken met mobiele app-bediening:

Schakel de kachel niet in voordat de app op uw smartphone / tablet is geïnstalleerd. De reden is dat de verwarmer bij het eerste gebruik gedurende 3 minuten op de koppelingsmodus is ingesteld. De wifi symbool pulseert gedurende 3 minuten op de grond om naar de router verbinding te zoeken.

Creating app control account:

Om de verwarmers te bedienen met behulp van de mobiele app moet een draadloos netwerk zijn beschikbaar op uw locatie. Dit maakt online aansturing van uw kachels mogelijk.

  • Download de app «BEHA SmartHeater» uit de App Store (iPhone) of Google Play (Android). QR-code op pagina 2.
  • De eerste keer dat u verbinding maakt, moet uw app op hetzelfde netwerk zijn aangesloten als uw verwarming
  • Open de app. Maak een account aan met wachtwoord of login met uw facebook account

Als u meerdere gebruikers heeft, hebt u hetzelfde wachtwoord nodig, maar u kunt verschillende weergavenamen hebben.

Wachtwoord:

Het wachtwoord moet 8-16 tekens bevatten, waarvan 3 of 4 kleine letters zijn en hoofdletters, cijfers 0-9 en een of meer symbolen.

Verdere informatie kunt u verkrijgen bij uw verkoper

TECHNISCHE INFORMATIE

De fabrieksinstelling van alle verwarmingselementen zijn 22 ° C.

De thermostaat kan naar beneden worden bijgesteld tot 5 ° C – Vorstbeschermings- niveau.

Wanneer de thermostaat is aangesloten, wordt een kleine rode stip op de vloer weergegeven.

Door stroomuitval:

Zonder app:

De kachel keert terug naar de gekozen temperatuur.

Koude trek / Open raam functie:

Wanneer een raam of buitendeur wordt geopend en de temperatuur binnen 40 sec meer dan 5 ° C daalt, wordt de functie koude lucht geactiveerd.

De verwarmer schakelt tussen de gekozen temperatuur gedurende 10 seconden en 5 graden gedurende 30 seconden. De functie is actief voor max. 15 minuten.

De verwarmingstoestellen PV en LV Wi-Fi zijn goedgekeurd voor gebruik in natte ruimtes.

BEHA-verwarmers PV Wi-Fi en LV Wi-Fi zijn IP24 getest en goedgekeurd voor installatie in badkamers en bijkeuken.

 

Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijn: Elektromagnetische ruis van 2014/30 / EU (EMC) 2014/35 / EU (LVD) 2011/65 / EU (ROHS) gebruik van gevaarlijk stoffen

Het product moet conform worden behandeld met EU-richtlijn 2012/19 / EU. De apparaten mogen niet samen worden weggegooid met regulier huisvuil maar worden behandeld een goedgekeurde afvalstortplaats voor scheiding en recycle station.

Een defect product moet correct worden behandeld, om gezondheids- of milieurisico’s te voorkomen.

Het symbool       op het product of op de documenten die het product vergezellen, geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval wordt behandeld.

Overhandig de verwarming aan een geautoriseerde voor het recyclen van elektrisch en elektronisch apparatuur. verwerking moet in overeenstemming zijn. Volgens de lokale afvalvoorschriften. V